องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอกุดพิมาน จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 142 คน
ปีนี้ 5859 คน
ทั้งหมด 54859 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (12-02-53)

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
       ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และประธานสภาฯ ได้ ส่งร่างข้อบัญญั...
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕...
  โครงการร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
  โครงการส่งเสริมพรุพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชา และวันเ...
  โครงการดำเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานศึก...
  โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน
  โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี๒๕๕๙
  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมแ...
  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.