องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอกุดพิมาน จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 58 คน
เดือนนี้ 5 คน
ปีนี้ 6131 คน
ทั้งหมด 55131 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (12-02-53)

  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน
       นายกยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ท่าน ลำดวน อ่ำกล...
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านสำนักพิมา...
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิ...
  โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศร...
  โครงการแข่งขันฟุตซอล ชมรมท้องที่-ท้องถิ่น ตำบลกุดพ...
  แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้อง ประชาชน หมู่ที่ 3,4...
  โครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ ป้องกันโรคติดต่อ ประจ...
  โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา และเทิดไท้องค์ราช...
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕...
  โครงการแข่งกีฬาเสริมสร้างสุขภาพห่างไกลยาเสพติด ประ...
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.