องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหัวดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหัวดนครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหัวดนครราชสีมา