องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดพิมานเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐


ตามนโยบายนายก อบต. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดพิมานเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณครุราษฎรสามัคคี)