องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมหน้าเสาธงเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร


กิจกรรมเคารพธงชาติ และเก็บขยะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดทุกวันจันทร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย