องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดขึ้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บึงบ้านถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าแก่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป