องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย


วันเสาร์ที่ 6 มี.ค. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการนำของนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยมีกำนันตำบลกุดพิมาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ