องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดพิมาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดพิมาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุอีกด้วย  ในวันที่่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน