องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
การคมนาคม
               ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน ประมาณ 14.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางโดยตลอด การคมนาคมภายในตำบลกุดพิมาน ปัจจุบันมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยางคือบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13 บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 และมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งเดิม จากบ้านไร่หมู่ที่ 6 ถึงบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 และจากบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 เป็นถนนดินการติดต่อคมนาคมระหว่างตำบลใกล้เคียง คือตำบลหนองกราด, ตำบลพันชนะ และตำบลหนองบัวตะเกียด เป็นถนนลาดยางโดยตลอด
 
การโทรคมนาคม
ปัจจุบันนี้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีโทรศัพท์สาธารณะเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารจำนวน 15 หมู่บ้าน
 
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวนราษฎรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10,209 คน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วยสามบาท
1
สาย
  บึงถนนหักใหญ่
1
แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย
4
แห่ง
  ถังเก็บน้ำฝน
15
แห่ง