องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
 
นายดวง รักอยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล
นายเอน พวงขุนทด
นายสมคิด เสกขุนทด
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบล คนที่ 1
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบล คนที่ 2
ว่าที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด
นางสาวสุนัน อาพัดนอก
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางพะเยาว์ มณีรัตน์
นางพิม พำขุนทด
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายจันทร์ กีขุนทด
นายอภิชิต พืบขุนทด
นายสุจิน พบขุนทด
กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมาน พาขุนทด
นายสุรศักดิ์ พืบขุนทด
นายสัตยา พูนขุนทด
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
นางลำดวน ไพจิตร
นายเพนาว์  กิขุนทด
นางสุนาค พวงขุนทด
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 นางแก้วมณี พบขุนทด
นางธัญญาภรณ์ ภาคใหม่
นายประทีป พี่ขุนทด
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 นายสมศักดิ์ ศิลสวัสดิ์
นางเกตุ วิชาผา
กรรมการ กรรมการ
นางพยอม ศิลปชัย
นางพิณลดา เสกขุนทด
กรรมการ และเลขานุการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ