วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายหนองมะขามโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครกงารพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครกงารพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง