วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าป้ายโครงการ,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายนิทรรศการ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าเช่าเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ค่าถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง