วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสำรัวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563- ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรมที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ค่าจ้างเหมาไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง