วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ - บ้านหลุง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายบ้านโสมน้อยพัฒนา ? บ้านโนนสง่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง