วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ่-วัดเชษฐา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ่-วัดเชษฐา
12  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุ่น
12  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)