วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ อนุบาล 1 - ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) อนุบาล 3 ขวบ - นมพาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เชื่อมระหว่างตำบล บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน ? บ้านหนองแหน ตำบลหนองกราด ช่วง กม.ที่ 0-850-1+510 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.102-114 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพํฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง