วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้ารายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการ/กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ/กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง