วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ 2294 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ และน้ำยาพ่นหมอก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง