วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง