วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ และป้ายรณรงค์ ตามโครกงารรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาออกแบบพร้อมหุ้มเบาะเดิม ขุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า ทำผม ผู้วิ่งคบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดพิธีเปิดริ้วขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง