วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุทนด ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณ ในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนงานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง