วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 - ค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดงานสืบสานประเพณี- ลอยกระทง ประจำปี 2562 ค่าสายสะพาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำและออกแบบเว็บไซต์เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง