วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ Intenet LAN และ WIFI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเต้นโดมและเต็นท์รอบบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนหักใหญ๋ หมู่ที่ 1ตำบลกุดพิมาน - ตำบลหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมระบบคลัทช์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง