วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดหาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนหักใหญ๋ หมู่ที่ 1ตำบลกุดพิมาน - ตำบลหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบจราจรพลังงานแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง