วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 สายกระชาว - บ้านหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายบ้านหนองกระเทียมเหนือ - บ้านหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 สายหนองสะแก - ถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 สายไร่นายอภิชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดินจากคลองส่งน้ำคลอง สามบาท - คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดินจากคลองส่งน้ำคลอง สามบาท - คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9
10  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 สายหนองสะแก - ถนนลาดยาง
6  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนางแดง - ถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนางแดง - ถนนลาดยาง