วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนางแดง - ถนนลาดยาง
4  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและการจัดรูปแบบทางรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผต 1266 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง