วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดอาหาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอัดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพดแทนการจุดไฟเผา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายหนองสะแก - ถนนลาดยาง
11  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนางแดง เลิศขุนทด - ถนนลาดยาง
11  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10