วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคันบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดิน จากคลองส่งน้ำคลองสามบาท - คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมคันดิน บ้านโนนสะอาด - บ้านโนนเจริญ สายบึงถนนหักใหญ่ - วัดเชษฐาวนาราม หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 15 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ บ้านถนนหักใหญ่ สายครูเหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2561
โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดิน จากคลองส่งน้ำคลองสามบาท - คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
7  พ.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคันบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
7  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ บ้านถนนหักใหญ่ สายครูเหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
7  พ.ค. 2561
โครงการเสริมคันดิน บ้านโนนสะอาด - บ้านโนนเจริญ สายบึงถนนหักใหญ่ - วัดเชษฐาวนาราม หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 15 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
10  เม.ย. 2561
จ้างขยายเชตประปา หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง