วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายโนนขี้ตุ่น บ้านกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง