วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นที่จำเป็น ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อผงเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง