วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก้สหุงต้ม LPG ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซักผ้า กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 สายนานายแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง