วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายลอยถึงนานายปลั่ง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริการ สามาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวาม หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกุดพิมาน-หนองแหน ช่วง กม.ที่ 1+510 ถึง 2+010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายลอยถึงนานายปลั่ง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด
23  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวาม หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว