วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปาถึงบ้านนายทวน หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายชมถึงบ้านนายศรีปราชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเชน หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายจรัส-แสงอรุณ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรุกกระโต หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายวะใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายบ้านใหม่แสนสุข-สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง