วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเอกสารอบรม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ื่ม ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง