องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

                   ตำบลกุดพิมาน เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 86 ปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว, หมู่ที่ 5 บ้านบุขึ้เหล็ก, หมู่ที่ 6 บ้านไร่, หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน, หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข, หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่, หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย, หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด, หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน, หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน, หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา และหมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี และมีความสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินเค็ม มีพื้นที่ทั้งหมด 28.07 ตร.กม. หรือประมาณ 17,543.75 ไร่ เขตพื้นที่

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ        ตำบลบ้านแปรง และ ตำบลหนองกราด

ทิศใต้            ติดต่อกับ        ตำบลพันชนะ และ ตำบลหนองบัวตะเกียด

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        ตำบลบ้านแปรง และ ตำบลหนองบัวตะเกียด

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ตำบลพันชนะ และ ตำบลหนองกราด

อาชีพ

อาชีพหลัก      ทำไร่ , ทำนา

อาชีพเสริม     ค้าขาย , รับจ้าง , เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่ ๒,๕๙๓ ครัวเรือน มีโทรศัพท์ใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำประปาใช้ ๒,๕๙๓ ครัวเรือน

การเดินทาง

ทางคมนาคมจาก อ.ด่านขุนทด ถึง ต.กุดพิมานเป็นถนนลาดยาง โดยเดินทางจาก อ.ด่านขุนทด ไปตามถนนสาย ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์  ระยะทางประมาณ 15 กม.