องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน

สารจากนายก
 

สารนายก... องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

          ภายใต้กระแสโลกาภิวัติของโลกยุคปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วน เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของดิฉัน นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ ที่ได้รับความไว้ว่างใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดพิมานให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันในฐานะผู้บริหาร ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมคิดร่วมคิด ร่วมทำ และร่มตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส และเป็นธรรมหลักธรรมาภิบาล

ดิฉันได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ 9 ด้าน ได้แก่

 1. นโยบายจัดให้มีการก่อสร้างถนนบำรุงรักษา น้ำประปา และไฟฟ้า
          2. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและสร้างสวนสุขภาพ
          3. นโยบายส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

          4. นโยบายส่งเสริมการจัดกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน
          5. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

          6. นโยบายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและแก้ไขน้ำท่วม
         7. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน และประชาชนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตย

         8. นโยบายจัดสำรวจถนนทุกเส้นทางเพื่อการดำเนินซ่อมแซม และจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บริการแก้หมู่บ้าน
        9. นโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้นำชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของ

                องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงาน ได้ดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ทั้งจากฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนร่วมถึงกลุ่มองค์กรภาคประชุมต่างๆ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาแม้จะประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาแม้จะประสบกับปัญหาและอุปสรรค แต่หากผลจากการบูรนาการทำงานร่วมกันดังกล่าวมาข้างต้น จึงทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นหมายเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านท ในความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนการทำงานของพี่น้องประชาชนมาด้วยดีตลอดมา เพราะความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดิฉันจะยึดมั่นตั้งใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินสู้เป้าหมดพิมานน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

 

 

นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน