องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

กองคลัง
 
นางภูษิตา กำเนิดเขว้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวอำไพ พาขุนทด
นางสาวลัดดาพร ศรีทอง
นางวิชุดา พวงขุนทด
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนางสาวอรนาถ มะลิสิน
นางสาวศิริพรรณ  หึกขุนทด

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 
 
-ว่าง-
 
นางสาวศิริวรรณ พีบขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี