องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ
 
 
นายอภินันท์ สังขมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

นางพยอม ศิลปชัย

 
นางพิณลดา เสกขุนทด 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบัติงาน
นางสนทยา ชูทิพย์
นางพัชราภรณ์ กินขุนทด
 นางวาสนา นาทองห่อ 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวศิริสุข เดชพลกรัง
 
นางดวงใจ แสนประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.พรทิพย์พา รวยรื่นพำขุนทด
 
นางพเยาว์ นาคบุญธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย