องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
ท่องเที่ยววัฒนาธรรม ตำบลน่าอยู่
สาธารณูปโภคครบครัน สืบสานประเพณี
คนดีกุดพิมาน นำการเกษตร
 
ภารกิจหลัก
               1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยให้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และทางด้านเศรษฐกิจ
               2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ตลอดจน อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น
               3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด
               4. จัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
               5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือจากทุกภาครัฐ และประชาชน
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
               1. การได้รับบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และทั่วถึง
               2. ดำเนินการยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ความรู้เท่าทันสังคม พร้อมกับอยู่ในสังคมโดยมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
               3. ดำเนินการเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
               4. ดำเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม
               5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการ