องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล Back Office
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์
       วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานต่างๆ และเก็บขยะ คัดแยกขยะ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจ...
 
  โครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์
  โครงการถนนลาดยางสายบ้าน กุดพิมาน - สำนักพิมาน
  โครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์
  ทัศนศึกษาวัดบ้านไร่
  โครงการต่างๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
  ลงพื้นที่ ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในแหล่งเก็บน้ำต่างๆในเ...
  แก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโ...
  หลังเพลได้เดินทางไปเป็นกำลังใจให้กับญาติโยม ที่ร่ว...
  ท่านคณะผู้นำ ชาวบ้านสำนักพิมาน ทุกท่าน ที่ช่วยเร่ง...
   
 
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน