วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิงพิมานบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน
27  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2567 ? ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2567 ? ค่าอาหารกลางวัน และค่าน้ำแข็งน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2567 ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)