วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพิึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ค่าต้นเทียน
15  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง