วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนายณรงค์-บ้านนางป้อม ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว สายกระชาว-บ้านหลุง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านโสมน้อย-บ้านโนนสง่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง