วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถเชฟโรเลต ทะเบียน กม 7678 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถเชฟโรเลต ทะเบียน กม 7678 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง