วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางวงกลม เพื่อใช้ในการประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตตำบลกุดพิมาน จำนวน 1 โครงการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง