วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเพลิน ถึง เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเพลิน ถึง เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายโกรกตะขบ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 2 บ้านโนนสง่า สายดอนสะเหลา วัดเชษฐา ถึง โกรกดินแดง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 4 บ้านกระชาว สายกระชาว ถึง บ้านหลุง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านไร่ สายนายเวนิตย์ ถึง ดอนหนองคู ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านไร่ สายบ้านนางพรพิมล ถึง นานายอนุสรณ์ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายโนนตำลึง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านไร่ ถึง บ้านดอนน้อย บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)