วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาดินสายเมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อประปาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฏร์สามัคคี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายเชื่อมระหว่างตำบลกุดพิมาน-หนองแหน ตำบลหนองกราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีเติมเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง