วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนานางบุญนาค ? นานายแสม ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแผกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอยนายจรัส แสงอรุณ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง