วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.102-507 สายบ้านบุขี้เหล็ก ถึง สายบ้านไร่ โดยวิธีคัดเลือก