วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมระบบควบคุมโคมไฟฟ้าถนน (ชนิดขั่วหลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการซ่อมแซมปรับเกรดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือิอเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง