วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีเติมเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะตามโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง