วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนผิวลาดยางที่ได้รับความเสียหายในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง