วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ซอยหน้าโรงเรียน - นายวิรัตน์ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายบ่อขยะโนนกลาง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดผนัง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ค่าป้ายโครงการ และป้ายรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง