วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือิอเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง