วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายบ้านนางเจียว-สายบ้านโนนเจริญ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายนานายลอย-นานายปลั่ง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนานายสมาน-บ้านนายประสาท ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง