วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง