วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างค่าเลีี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว สายกระชาว-บ้านหลุง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายบ้านใหม่แสนสุข-เขตบ้านใหม่ศรีสุข ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายกุดพิมาน-หนองแหน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง