วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านดอนใหญ่ ซอยตะวันตกวัด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านไร่ ทางเลี่ยงเมือง-หมู่บ้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิงพิมานบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก สายศาลตะปู่-บ้านโนนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ซอยบ้านนายประทีป-นานายชาติชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายบ้านนายแบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง