วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในเขตตำบลกุดพิมาน จำนวน 5 จุด จำนวน 3 หมู่บ้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์เอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดผนัง กองการศึษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 6361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง