วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน สายพิงพิมาน-บุขี้เหล็ก ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ 2294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนานายพอดี-ทางเลี่ยงเมือง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง